N
A
B
Ó
R

2
0
1
5

O Nas

Kadra

dzieciakiKadrę pedagogiczną tworzy zespól wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o miła i ciepłą atmosferę w przedszkolu . Są to osoby mające dobry kontakt z dziećmi, dostrzegające i rozumiejące ich potrzeby, a także mogące się pochwalić wiedzą i doświadczeniem w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nasi wychowawcy posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne , które pozwalają na rozwój umiejętności artystycznych u naszych Przedszkolaków.  Właściciel przedszkola jednocześnie jest z zawodu Technolog żywienia i zapewnia zdrowe i wartościowe posiłki.Przedszkole zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • zdrowe żywienie
 • opiekę stomatologiczną
 • zajęcia naukowo-dydaktyczne 

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA „ERYKA”

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Poz.1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Koszalin 2019

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Przedszkole "Eryka" zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem niepublicznym.
 • Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Róż 19.
 • Organem założycielskim jest osoba fizyczna Marzena Opatowska.
 • Organem spełniającym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest właściwe Kuratorium Oświaty.
 • Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
  Niepubliczne Przedszkole "Eryka" ul. Róż 19, 75-813 Koszalin
 • Przedszkole posługuję się pieczęcią o następującej treści:
  Niepubliczne przedsz,kole „Eryka”
  Marzena Opatowska
  ul. Róż 19 75-813 Koszalin
  tel. 606 834 477
  NIP: 6691920047
  REGON: 33104495
  Przedszkole używa nazwy : Niepubliczne przedszkole”Eryka”
  Niepubliczne przedszkole „Eryka” nie posiada loga, hymnu ani sztandaru.

§ 2

 • Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
 • Przedszkole pracuje w godzinach od 8.00 do 16.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
 • Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy i święta.
 • Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.
 • Przedszkole zapewnia opiekę oraz edukację dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera- nie więcej niż 4, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4, dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8, dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10, dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12, dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, na poszczególne grupy za rozporządzeniem MEN Dz.U. 2017 poz. 1578 z dnia 09 Sierpnia 2017 roku.

§ 3

W Przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami:

 • Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy kierować tylko do wychowawców grupy przed zajęciami (do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka.
 • Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.
 • Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola.
 • Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci.
 • Podmiotowe traktowanie personelu.

§ 4

 • Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:
  1. z opłat wnoszonych przez rodziców (czesne); Czesne składa się z: - opłaty stałej - nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  2. z dotacji budżetu miasta; c) z innych źródeł.
 •  Wysokość czesnego ustalana jest przez właściciela przedszkola.
 • Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.
 • Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 • Przedszkole zapewnia 4 posiłki w ramach czesnego.
 • W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola to czesne wynosi 50%. W pozostałych przypadkach czesne będzie liczone jak w pozostałych miesiącach.
 • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.
 • Zapisanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty rezerwującej, odliczanej od pierwszego rachunku, opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 • Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Przedszkole na chwilę obecną jest 1- oddziałowe.
 • Koszty wyżywienia dziecka nie są wliczone w cenę czesnego.

§ 5

Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ubezpieczyciela wybiera właściciel przedszkola.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 89 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) poprzez:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności intelektualnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
  • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o systemie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, a w szczególności w zakresie współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.
 • Spotkania z rodzicami /opiekunami odbywają się w miarę potrzeb.
 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:
  • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
  • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym;
  • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
  • współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog , lekarz stomatolog dietetyk) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc rodzicom;
  • pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy udziela się na wniosek:
   - rodzica / prawnego opiekuna
   - wychowawców grupy
   - psychologa
   - logopedy
   - nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
   - poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców.

   Objęcie dziecka zajęciami prowadzonymi przez specjalistów wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna;
  • spacer poza teren przedszkola , wyjście do kina, teatru, muzeum wcześniej uzgodniony musi być z dyrektorem przedszkola, instytucjami, które są jego celem,
  • każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola; W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela, rodzice;
  • najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy informacyjnej (musi być pisemna zgoda rodziców - opiekunów);
  • szczegółowe zasady organizacji wyjść, wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek dostępnym u Dyrektora placówki;
  • nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, podczas ich pobytu w przedszkolu;
  • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

§ 7

 • Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego.
 • W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 8

Organami przedszkola są:

 • Właściciel przedszkola pełniący funkcję dyrektora zarządzającego.

§ 9

Do zadań właściciela przedszkola – dyrektora zarządzającego należy; Kierowanie całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz. Zadania szczegółowe to między innymi:

 • Właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • Zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • Wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola;
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej ,finansowej i organizacyjnej przedszkola;
 • Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola;
 • Organizowanie okresowych kontroli budynków i urządzeń przedszkolnych , w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego;
 • Zatrudnianie i zwalnianie Personelu oraz kadry nauczycielskiej;
 • Zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym;
 • Dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 • Opracowuje projekt budżetu przedszkola na dany rok szkolny

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 10

 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 • Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców – teczka rodzica - określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu)
 • Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu (w miarę sprzyjających warunków pogodowych).
 • W okresach niskiej frekwencji (ferie zimowe, wakacje, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 • Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe mogą odbywać się w grupach o strukturze między grupowej.
 • Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej jest płatne. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
  - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela);
  - co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają na ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.);
  - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego; pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 • Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: a) z dziećmi 2 - 3 - letnimi około 15 minut, b) z dziećmi 4- 5 - 6 - letnimi około 25-30 minut.
 • Wysokość opłat i sposób uiszczania za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć a dyrektorem zarządzającym.
 • Niedopuszczalne jest , aby na zajęciach lub po zajęciach dzieci poruszały się bez opieki.

§ 11

Zasady rekrutacji

 • Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
  • zapisy odbywają się każdego roku od 1 kwietnia do 31 maja, na zasadzie powszechnej dostępności ;
  • o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:
   - pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, - rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • W ciągu roku kalendarzowego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola o ile są wolne miejsca.
 • Podstawą przyjęcia dziecka jest: - zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie, - wpłata opłaty rezerwującej ustalonej przez organ prowadzący, - podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych. - wypełnienie druku: "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola" i złożenie jej w podanym terminie.
 • Nie wykonanie któregoś z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

§ 12

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 • W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi. a) Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych: - ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola i właściciel Przedszkola ( organ prowadzący);
 • Liczbę nauczycieli i innych pracowników na dany rok ustala Dyrektor a zatwierdza organ prowadzący.
 • Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych, a także staże.
 • Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.
 • Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 13

Obowiązki nauczyciela
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 • Otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola.
 • Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień.
 • Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka.
 • Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych. Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 • Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie rodziców o jego osiągnięciach lub brakach.
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań.
 • Rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 • Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności dydaktycznych.
 • Aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 • Prawidłowe, rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy a także zestawień statystycznych innych wymaganych przez Dyrektora przedszkola.
 • Kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej.
 • Dbanie o wystrój sali powierzonej opiece.
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
 • Opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola.
 • Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 • W razie konieczności przewijanie i mycie dziecka.
 • Niepełnosprawność dziecka dostosowana jest do kwalifikacji nauczyciela.

§ 14

Zadania nauczyciela Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w § 17 poprzez:

 • Dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań.
 • Tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania.
 • Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi.
 • Pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym.
 • Organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne.
 • Wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia.
 • Wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi , życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali.
 • Okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku.
 • Unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka.
 • Stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi. Sukces osiąga każdy.
 • Współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 • Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą.
 • Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola.
 • Udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom.
 • Przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności dotyczących odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 15

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 • Nauczyciel jest zobowiązany:
  • skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
  • do ciągłej obecności przy dzieciach, nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub na krótki okres czasu pracownikowi obsługi;
  • do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
  • nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  • nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela, jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola ,celem usunięcia usterek do czasu, naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  • kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
  • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
  • zgłaszać do dyrektora wyjścia poza teren przedszkola;
  • usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
  • udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia takiej sytuacji lub wypadku;
  • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Dyrektora przedszkola i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§ 16

 • Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
 • życzliwego traktowania;
 • ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania własności;
 • opieki ,ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby;
 • aktywności twórczej i eksperymentowania;
 • samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów;
 • wsparcia i pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy;
 • akceptacji siebie i innych;
 • szacunku wobec siebie i innych.
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: szanować kolegów i wytwory ich pracy; nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa; przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
 • Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy, reprezentację przedszkola w konkursach, przeglądach może być nagrodzone:
  • ustną pochwałą nauczyciela;
  • pochwałą do rodziców;
  • nagrodą rzeczową;
  • listem gratulacyjnym, dyplomem;
  • pochwałą dyrektora;
  • odznaką honorową przedszkola.
 • Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
  • „reprymendą” - rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
  • odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
  • odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
  • powtarzanie poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawienie szkody wyrządzonej przez dziecko za zniszczenie mienia odpowiadają rodzice;
  • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw;
 • W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej;
 • Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

§ 17

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy:

 • narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
 • rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora placówki (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty),
 • rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
 • brak współpracy z rodzicami - nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a usługobiorcą w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
 • dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców;
 • rodzice nie przestrzegają statutu a w szczególności zasad współpracy określonych w § 3 i nie zaczną ich przestrzegać pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

§ 18

Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:

 • poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji;
 • spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, nauczyciela;
 • w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora zarzadzającego Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

ROZDZIAŁ VI

Współpraca z rodzicami

Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i z terenem zabaw;
 • zapoznania się ze statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej grupie;
 • uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • udziału w otwartych uroczystościach przedszkola.

§ 19

 • Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego, organizowane są w przedszkolu w miarę potrzeb na wniosek dyrektora, nauczycieli lub rodziców
 • Formy współpracy przedszkola z rodzicami: - zebrania grupowe; - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem; - zajęcia otwarte; - tablica informacyjna; korespondencje drogą mailową: kontakt@przedszkoleeryka.pl - strona internetowa : www.przedszkoleeryka.pl udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

§ 20

Rodzice mają obowiązek:

 • podpisywać umowę o świadczeniu usług;
 • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 • znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków; (chyba, że jest to choroba długotrwała)
 • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku;
 • zamykania furtki przedszkolnej przy wejściu i wyjściu z terenu przedszkola.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ustalonych w przedszkolu.

§ 21

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 8.00 -16.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
 • Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać je nauczycielowi grupy, do której uczęszcza.
 • Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkola.
 • Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe. Nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 • W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia .
 • W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich( np. szczepień, badania wzroku) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka .
 • W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka są obowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 • Dzieci objęte są doraźną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę. Pielęgniarka informuje rodziców o udzielonej pomocy telefonicznie. Dodatkowo podejmowane są, obowiązkowe kontrole w zakresie higieny, takie jak np. sprawdzanie czystości głowy, w których uczestniczą wszystkie dzieci.
 • Nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodzica / prawnego opiekuna o złym samopoczuciu dziecka , wskazującym na początek choroby.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka , po otrzymaniu informacji są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 • Rodzic, prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona , po przyjściu na plac zabaw po odbiór dziecka i pozostaniu na nim , ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 • Niedopuszczalne jest, aby po odebraniu dziecka rodzic/prawny opiekun zezwalał na poruszanie się dziecka po terenie przedszkola bez opieki.
 • Zabrania się pozostawiania przez rodziców wózków, rowerków, motorów na terenie przedszkola bez nadzoru.

§ 22

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 • Rodzic lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola
 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 • Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, podpis upoważniającego. Oraz określenie, czy jest to upoważnienie stałe, czy tymczasowe.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 • Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedszkole o spóźnieniu.
  a) w przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/ prawnych opiekunów nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami i powiadomić o zaistniałym fakcie.
 • Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej pół godziny – do 17.00 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 23

Wyposażenie przedszkolaka

 • Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 • Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 • Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 24

W miarę możliwości przedszkole może prowadzić dla dzieci nowo przyjętych warsztaty adaptacyjne. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 • obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
 • oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
 • analizy stosowanych metod wychowawczych;
 • obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 • obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

ROZDZIAŁ VII

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

§ 25

Podstawowe akty prawne regulujące organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Konstytucja Rzeczypospolitej

Art. 68 ust.3 Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Konwencja o Prawach Dziecka ( ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r.)
Art. 23 Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 27

Dla zapewniania znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkoleeryka.pl i udostępnienie statutu przez Dyrektora i nauczycieli przedszkola na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków przedszkola.

§ 28

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 29

Dotychczas obowiązujący statut traci moc

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 21 Styczeń 2019 roku.

Przedszkole "ERYKA", ul. Róż 19, Koszalin, Tel. 606 83 44 77